Кредитору

Если вы столкнулись с должником, то не тратьте своё время на общение с ним, а доверьте нам взыскание задолженностей. Наши юристы и специалисты по взысканию долгов имеют большой опыт работы и добились хороших результатов в делах различной степени сложности.

Внесудебное востребование долгов

Это самый быстрый и эффективный способ востребования, включающий в себя:

  • Поиск контакта с должником.
  • Определение финансового положения и выяснение причин возникновения затрудненной платежеспособности должника.
  • Заключение компромисса с должником.
  • Начало искового или банкротного производства в случае неплатежеспособности должника или умышленной неуплаты долга.

 

Востребование долгов в судебном порядке

Ускоренное производство по приказу к оплате

Ускоренное производство по приказу к оплате – это упрощенное письменное производство, позволяющее кредитору получить судебное решение о взыскании денежного долга быстрее и с меньшими затратами, чем в случае искового производства. В ускоренном производстве по приказу к оплате размер требования не может превышать 6400 евро, и размер побочных требований не может превышать основного требования.

VS

Исковое производство

Если внесудебное востребование не приносит результатов или достигнутое соглашение не выполняется корректно, начинается востребование долгов в судебном порядке. В суд подается иск о взыскании задолженности, и в случае, если иск будет удовлетворен, после вступления в силу судебного решения оно будет обращено к исполнению.

Исполнительное производство

Если у вас имеется в наличии вынесенное в вашу пользу судебное решение или иное соглашение, на основании которого может быть начато исполнительное производство, то мы можем выполнить роль представителя в исполнительном производстве. В результате сотрудничества мы предоставим судебному исполнителю необходимую документацию и будем держать вас в курсе происходящего в исполнительном производстве.

Рефинансирование требований при содействии партнеров

У нас есть партнеры, которые под залог недвижимости или автомобиля готовы рефинансировать вашу задолженность на взаимовыгодных условиях.

Покупка требований

Быстрым и надежным решением по возврату денег кредитору является возможность продажи нам требований. На продажу можно представить долговой портфель любого объема с требованиями, у которых не истек срок давности, и которые не находились в судебном производстве. Согласно степени риска вашего долгового требования или пакета долга вам с нашей стороны будет сделано предложение о покупке. Продав нам долговое требование или пакет долга, вы уменьшите риск за счёт освобожденных денег.

Прейскурант

  • Стоимость услуги в зависимости от степени сложности и составляет до 20% от основной суммы задолженности;
  • Стоимость услуги 20% – 50% от суммы побочных требований;
  • Стоимость услуги учитывается на основании реально поступивших сумм.

Точный размер стоимости услуги зависит от давности, размера и характера требования.

Спросите предложение, заполнив форму.

Дополнительные услуги

Юридическая помощь

Взыскание долгов

Riigilõivu piirmäärad

Riigilõivude piirmäärad kohtumenetluse taotluste esitamisel on toodud allolevas tabelis.

Tsiviilasja hind kuni
(kaasa arvatud)
Riigilõivu täismäär
(eurodes)
35075
500100
750125
1 000175
1 500200
2 000225
2 500250
3 000275
3 500300
4 000325
4 500350
5 000400
6 000425
7 000450
8 000475
9 000500
10 000550
12 500600
15 000650
17 500700
20 000750
25 000900
50 0001 000
75 0001 100
100 0001 200
150 0001 500
200 0001 800
250 0002 100
350 0002 700
500 0003 400
Kui tsiviilasja hind ületab 500 000 eurot, tasumisele kuulub riigilõiv suuruses 3400 eurot + 0,25% tsiviilasja hinnast, kuid mitte üle 10 500 euro.

Küsin pakkumist

Kui tahate saada pakkumist, täitke allolevad väljad. Teiega võetakse ühendust kahe (2) tööpäeva jooksul.

Juriidiline abi

Juriidiline abi
Meie juristidel on suured korteriühistutega töötamise kogemused.

Korteriühistutele pakume:

— Kommunaalarvete võlgnevuste sissenõudmisteenust.
— Juriidilisi konsultatsioone.
— Saatmist korteriühistute üldkoosolekutel.
— Ühistute esindamist kohtus, läbirääkimistel, kolmandate isikutega jms suhtlemisel.
— Juriidiliste dokumentide ja hagide koostamist.
— Abi korteriühistute juhtimisel ja palju muud.

Juriidiline konsultatsioon
Pakume juriidilist konsultatsiooni Teiega kokkulepitud õigusvaldkondades. Meie pakutavad konsultatsioonid hõlmavad erinevaid õigusvaldkondi (nt võlaõigus, tööõigus, pankrotiõigus jne), kuigi peamiselt oleme keskendunud võlaõigusega seonduvale.

Dokumentide koostamine
Lisaks juriidilistele konsultatsioonidele koostame Teie tellimusel ka erinevatel teemadel juriidilisi dokumente ja ekspertarvamusi.

Esindamine
Esindame Teid läbirääkimistel ja asjaajamistel, kohtus, kohtueelses menetluses, haldusorganites, suhtlemisel kolmandate isikutega või mujal.

Hinnakiri
Tasumine tunnitasu alusel – 80 € / 1 tund (juriidiline konsultatsioon; esindus kohtus või töövaidluskomisjonis; läbirääkimised vastaspoole või tema esindajaga; õiguslike probleemide materjalide analüüs);
Tasumine vastavalt lehekülgede arvule – 50 € / 1 lk (kohtule hagiavalduste või muude dokumentide koostamine; töövaidluskomisjonile avalduste või vastuste koostamine; lepingute, kokkulepete ja muude dokumentide koostamine);
Maksekäsu kiirmenetluse avalduse dokumentide analüüs, ettevalmistamine ja kohtusse esitamine – 80 €;
Teenustasu täpne suurus sõltub konkreetse töö mahust ja iseloomust.
Kõigile eelpool toodud hindadele lisandub käibemaks 20%.

Võlgade sissenõudmine

Teinekord tuleb korteriühistutel tegeleda elanikega, kes jätavad arved pahatahtlikult tasumata. Vältimaks seetõttu korteriühistu sattumist makseraskustesse, on Eesti Inkasso OÜ välja töötanud süsteemi, mis ennetab taolisi olukordi.


Pakume korteriühistutele koostöövõimalust, mis aitab lühikese aja jooksul likvideerida korteriomanike võlgnevused. Koostöö alustamiseks sõlmime korteriühistuga koostöölepingu. Seejärel loovutab korteriühistu oma nõuded meile.
Läheneme igale kliendile individuaalselt, selgitame välja võlgnevuse tekkimise põhjused ja hindame võlgniku maksevõimet. Koostöö tulemusena vabanevad võlgnikud võlgadest ja korteriühistud vähendavad makseraskustesse sattumise riske ning saavad seeläbi keskenduda oma põhitegevusele.


Juhul, kui kohtuvälises menetluses jäävad positiivsed tulemused saavutamata või kohtuvälises menetluses saavutatud kokkulepet ei täideta nõuetekohaselt, siis alustame kooskõlas korteriühistu juhatusega kohtulikku sissenõudmismenetlust. Pärast kohtu poolt positiivse otsuse saamist, kannab kõik võimalikud kulud võlgnik.

Лимиты государственной пошлины

Пределы государственной пошлины за подачу ходатайств о производстве в суд приведены в таблице ниже.

Цена гражданского дела
(включительно)
Полная ставка государственной пошлины
(в евро)
35075
500100
750125
1 000175
1 500200
2 000225
2 500250
3 000275
3 500300
4 000325
4 500350
5 000400
6 000425
7 000450
8 000475
9 000500
10 000550
12 500600
15 000650
17 500700
20 000750
25 000900
50 0001 000
75 0001 100
100 0001 200
150 0001 500
200 0001 800
250 0002 100
350 0002 700
500 0003 400

Если цена гражданского дела превышает 500 000 евро, уплачивается государственная пошлина в размере 3 400 евро + 0,25% от цены гражданского дела, но не более 10 500 евро.

Предложение

Если вы хотите получить предложение, пожалуйста, заполните поля ниже.

С вами свяжутся в течение двух (2) рабочих дней.

Юридическая помощь

Наши юристы имеют большой опыт сотрудничества с квартирными товариществами и всегда рады помочь клиентам. Мы предлагаем: взыскание долгов за коммунальные услуги; юридические консультации; сопровождение общих собраний в товариществах; представление товариществ в суде, на переговорах, при общении с третьими лицами и т. д.; составление юридических документов и исков; помощь в управлении квартирными товариществами и многое другое.

Юридическая консультация

Предлагаем юридические консультации в обговоренной с клиентом правовой области. Ппредлагаемые нами консультации охватывают разные области (к примеру, долговое право, трудовое право, банкротное право и т.д.), но в первую очередь мы консультируем по делам, связанным с долговым правом.

Составление документов

Наряду с оказанием юридических консультаций, мы предлагаем составление юридических документов и мнений.

Представление

Готовы представлять вас на переговорах и в делопроизводстве, в суде, в досудебном производстве, в органах административного самоуправления, при общении с третьими лицами и т. д.

Прейскурант

Почасовая оплата – 80 € / 1 час (юридическая консультация; представление в суде или в комиссии по трудовым спорам; переговоры с контрагентом или его представителем; анализ материалов по правовым проблемам);

Оплата за страницу – 60 € / 1 страница (составление исков в суд или прочих документов; составление заявлений или ответов комиссии по трудовым спорам; составление договоров, договоренностей и прочих документов);

Анализ документов по ускоренному делопроизводству, подготовка и представление в суд – 80 €;

Точный размер стоимости услуги зависит от объема и характера работы.

Ко всем вышеуказанным ценам добавляется налог с оборота 20%.

Взыскание долгов

Квартирным товариществам часто приходится иметь дело с жильцами, которые злонамеренно не оплачивают счета. Для того, чтобы избежать появления финансовых затруднений у товариществв, мы разработали систему предупреждения подобных сценариев.

Предлагаем квартирным товариществам возможность сотрудничества, которая позволит за короткое время ликвидировать задолженности жильцов. Для этого с квартирным товариществом заключается договор о сотрудничестве, после чего товарищество передает нам свои требования.

Мы подходим к каждому клиенту индивидуально, выясняем причины возникновения задолженности и оцениваем платёжеспособность должника. В результате сотрудничества должники избавляются от долгов, а квартирные товарищества, снижая риски, сосредотачивают внимание на своей основной деятельности.

В случае, если досудебное производство не принесёт положительных результатов, или же заключённое в досудебном производстве соглашение не будет выполняться, то с согласия правления квартирного товарищества будет начато судебное производство. После положительного решения суда начнется исполнительное производство. Все возможные расходы несёт должник.